Tháng 3 năm 1967

Sekiyama Doken Công ty TNHH. được thành lập với vốn cổ phần 1,5 triệu yên

Tháng 3 năm 1968

Nhận giấy phép xây dựng từ chính quyền tỉnh Kanagawa
(Xây dựng thông thường, số 4066)

Tháng 5 năm 1974

Vốn đầu tư 5 triệu yên

Tháng 5 năm 1978

Chuyển văn phòng đến 3539-253, Taima, Minami-ku, Sagamihara-shi
Tên của công ty đã được đổi thành Taima Industry Công ty TNHH.

Tháng 1 năm 2003

Masahiro Sekiyama được bổ nhiệm làm Chủ tịch & Giám đốc đại diện

Tháng 5 năm 2006

Cổ phiếu đã được phát hành. Tổng số trong số họ là 5.000

Tháng 7 năm 2017

Hoàn thành tòa nhà văn phòng công ty mới

Tháng 8 năm 2017

Takahiro Sekiyama được đặt tên là Giám đốc

Mayumi Tsuzuki được đặt tên là Giám đốc

Nhận giấy phép thu gom và vận chuyển chất thải công nghiệp